مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
HL1 (250MB -

250 مگابایت فضای اینترنتی
1500 مگابایت ترافیک ماهیانه
10 عدد پست الکترونیکی
60 مگابایت فضای دیتابیس
پشتیبانی از:
PHP, MySQL
FTP, Awstats
Weekly Backups

HL2 (500MB -

500 مگابایت فضای اینترنتی
5000 مگابایت ترافیک ماهیانه
20 عدد پست الکترونیکی
125 مگابایت فضای دیتابیس
پشتیبانی از:
PHP, MySQL
FTP, Awstats
Weekly Backups

HL3 (1GB -

1000 مگابایت فضای اینترنتی
10000 مگابایت ترافیک ماهیانه
30 عدد پست الکترونیکی
250 مگابایت فضای دیتابیس
پشتیبانی از:
PHP, MySQL
FTP, Awstats
Weekly Backups

HL4 (2.5GB -

2500 مگابایت فضای اینترنتی
25000 مگابایت ترافیک ماهیانه
50 عدد پست الکترونیکی
625 مگابایت فضای دیتابیس
پشتیبانی از:
PHP, MySQL
FTP, Awstats
Weekly Backups

HL5 (5GB -

5000 مگابایت فضای اینترنتی
50000 مگابایت ترافیک ماهیانه
70 عدد پست الکترونیکی
1250 مگابایت فضای دیتابیس
پشتیبانی از:
PHP, MySQL
FTP, Awstats
Weekly Backups

HL6 (10GB -

10000 مگابایت فضای اینترنتی
100000 مگابایت ترافیک ماهیانه
100 عدد پست الکترونیکی
2500 مگابایت فضای دیتابیس
پشتیبانی از:
PHP, MySQL
FTP, Awstats
Weekly Backups

HL7 (20GB -

20000 مگابایت فضای اینترنتی
200000 مگابایت ترافیک ماهیانه
150 عدد پست الکترونیکی
3000 مگابایت فضای دیتابیس
پشتیبانی از:
PHP, MySQL
FTP, Awstats
Weekly Backups

خدمات میزبانی DNS -

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.197.24.206) در سیستم ثبت خواهد شد.