میزبانی وب ویندوزی
 • Product 1

  HW1 (250MB

  • پشتیبانی از


  • 250 مگابایت فضای اینترنتی
   1500 مگابایت ترافیک ماهیانه
   10 عدد پست الکترونیکی
   60 مگابایت فضای دیتابیس
   PHP, ASP, .NET 4
   MSSQL, MySQL
   FTP, Awstats
   Weekly Backups
 • Product 2

  HW2 (500MB

  • پشتیبانی از


  • 500 مگابایت فضای اینترنتی
   5000 مگابایت ترافیک ماهیانه
   20 عدد پست الکترونیکی
   125 مگابایت فضای دیتابیس
   PHP, ASP, .NET 4
   MSSQL, MySQL
   FTP, Awstats
   Weekly Backups
 • Product 3

  HW3 (1GB

  • پشتیبانی از


  • 1000 مگابایت فضای اینترنتی
   10000 مگابایت ترافیک ماهیانه
   30 عدد پست الکترونیکی
   250 مگابایت فضای دیتابیس
   PHP, ASP, .NET 4
   MSSQL, MySQL
   FTP, Awstats
   Weekly Backups
 • Product 4

  HW4 (2.5GB

  • پشتیبانی از


  • 2500 مگابایت فضای اینترنتی
   25000 مگابایت ترافیک ماهیانه
   50 عدد پست الکترونیکی
   625 مگابایت فضای دیتابیس
   PHP, ASP, .NET 4
   MSSQL, MySQL
   FTP, Awstats
   Weekly Backups
 • Product 5

  HW5 (5GB

  • پشتیبانی از


  • 5000 مگابایت فضای اینترنتی
   50000 مگابایت ترافیک ماهیانه
   70 عدد پست الکترونیکی
   1250 مگابایت فضای دیتابیس
   PHP, ASP, .NET 4
   MSSQL, MySQL
   FTP, Awstats
   Weekly Backups
 • Product 6

  HW6 (10GB

  • پشتیبانی از


  • 10000 مگابایت فضای اینترنتی
   100000 مگابایت ترافیک ماهیانه
   100 عدد پست الکترونیکی
   2500 مگابایت فضای دیتابیس
   PHP, ASP, .NET 4
   MSSQL, MySQL
   FTP, Awstats
   Weekly Backups
 • Product 7

  HW7 (20GB

  • پشتیبانی از


  • 20000 مگابایت فضای اینترنتی
   200000 مگابایت ترافیک ماهیانه
   150 عدد پست الکترونیکی
   3000 مگابایت فضای دیتابیس
   PHP, ASP, .NET 4
   MSSQL, MySQL
   FTP, Awstats
   Weekly Backups
 • Product 8

  DNS-Only