میزبانی وب لینوکسی
 • Product 1

  HL1(250MB)

  • پشتیبانی از


  • .250 مگابایت فضای اینترنتی
   1500 مگابایت ترافیک ماهیانه
   10 عدد پست الکترونیکی
   .60 مگابایت فضای دیتابیس
   PHP, MySQL
   FTP, Awstats
   Weekly Backups
 • Product 2

  HL2(500MB)

  • پشتیبانی از


  • .500 مگابایت فضای اینترنتی
   5000 مگابایت ترافیک ماهیانه
   20 عدد پست الکترونیکی
   125 مگابایت فضای دیتابیس
   PHP, MySQL
   FTP, Awstats
   Weekly Backups
 • Product 3

  HL3(1GB)

  • پشتیبانی از


  • 1000 مگابایت فضای اینترنتی
   10000 مگابایت ترافیک ماهیانه
   30 عدد پست الکترونیکی
   250 مگابایت فضای دیتابیس
   PHP, MySQL
   FTP, Awstats
   Weekly Backups
 • Product 4

  HL4 (2.5GB

  • پشتیبانی از


  • 2500 مگابایت فضای اینترنتی
   25000 مگابایت ترافیک ماهیانه
   50 عدد پست الکترونیکی
   625 مگابایت فضای دیتابیس
   PHP, MySQL
   FTP, Awstats
   Weekly Backups
 • Product 5

  HL5 (5GB

  • پشتیبانی از


  • 5000 مگابایت فضای اینترنتی
   50000 مگابایت ترافیک ماهیانه
   70 عدد پست الکترونیکی
   1250 مگابایت فضای دیتابیس
   PHP, MySQL
   FTP, Awstats
   Weekly Backups
 • Product 6

  HL6 (10GB

  • پشتیبانی از


  • 10000 مگابایت فضای اینترنتی
   100000 مگابایت ترافیک ماهیانه
   100 عدد پست الکترونیکی
   2500 مگابایت فضای دیتابیس
   PHP, MySQL
   FTP, Awstats
   Weekly Backups
 • Product 7

  HL7 (20GB

  • پشتیبانی از


  • 20000 مگابایت فضای اینترنتی
   200000 مگابایت ترافیک ماهیانه
   150 عدد پست الکترونیکی
   3000 مگابایت فضای دیتابیس
   PHP, MySQL
   FTP, Awstats
   Weekly Backups
 • Product 8

  خدمات میزبانی DNS